De RI&E als basis voor de BHV-invulling.

De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. In de RI&E worden de brand- en ongevalsrisico’s geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het aantal, de opleiding en uitrusting van Bhv’ers vastgesteld. De bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen.

Bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw is een aandachtspunt die je met alle bedrijven onderling moet bespreken. Is jouw bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw? AIVN heeft een aantal tips hoe je de bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw organiseert.

* Maak onderling in het bedrijfsverzamelgebouw afspraken over BHV en leg dit vast in een samenwerkingsovereenkomst;

* Oefen gezamenlijk jaarlijks de ontruiming, we zorgen voor elkaars veiligheid;

* Stel een bedrijfsnoodplan op waarin de samenwerking is vastgelegd met daarin wie de BHV’ers zijn, wat te doen tijdens een ontruiming, etc.;

* Doe met regelmaat een gezamenlijk rondje door het bedrijfsverzamelgebouw om de risico’s in beeld te krijgen. Noteer de knelpunten en bespreek deze in een gezamenlijk overleg.